Igbo Language Scheme of Work Primary 3 Federal

14 Min Read
Schemeofwork.com
Scheme of Work

Nigeria Language Syllabus, Igbo Language scheme of work primary 3 Federal,ejije nkenke, akwukwo ogugu, Onuogugu, Schemeofwork.com

Table of Contents
FIRST TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)IHE OMUME NA NGWA NKUZIISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 4ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 5ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 6ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 7ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 8ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 9ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 10ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 11ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZISECOND TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 4ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 5ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 6ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 7ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 8ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 9ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 10ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZITHIRD TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 3ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 4ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 5ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIISIOKWU / ND|NISIOKWUIZUUKA 7ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 8ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 9ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 10ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZIIZUUKA 11ISIOKWU / ND|NISIOKWUIHE OMUME NA NGWA NKUZI

FIRST TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)

                                         ASUSU IGBO

                            PRAIMARI 3 TAM NKE MBU

IZUUKA 1

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

IME IHE E KWURU

a.Okwu ndj na-egosiputa ihe a ga-eme dk: nodu, kwuru, gbaa, puo, kuo aka

b.Mmekozo. Omumaatu – inomi onye dokita, onye orja, onye oru ugbo, dgz.

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

1.Ige ntj

2.Ime ihe e kwuru

3.Igwarjta onwe ha mee ihe e kwuru

4.jgu uri djka: Meenu ihe m mere, anyj ga-eme ihe I mere ugbu a

5.Inomi ndj mmadu dj iche iche

NGWA NKUZ|

Eserese, ugbo odee, tepurekoda, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 2

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PNUPGUGU (1-50)

a. Mkppputa pnupgugu

b. Ngutalj pnupgugu

c. Odide pnupgugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

1. Ikppputa pnupgugu

2. Igosiputa pnupgugu

3.Ideputa pnupgugu

4.Irugpsj pnupgugu

NGWA NKUZI

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbp odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, abakuusu, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 3

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ONUOGUGU 50-60

a. Mkpoputa pnupgugu

b. Ngutalj pnupgugu

c. Odide pnupgugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. Igu pnupgugu

2. Igosiputa pnupgugu

3.Ideputa pnupgugu

4.Irugpsj pnupgugu

NGWA NKUZI:

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbp odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, Abakuusu, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 4

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PNUPGUGU(60-70)

a. Mkpoputa pnupgugu

b. Ngutalj pnupgugu

c. Odide pnupgugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. Igu pnugugu

2. Idetu pnupgugu

3. Igwu egwuregwu pnupgugu:

otu, abup tuturu akj, atp anp tipja ya, ise, isii tuba n’pnu, asaa, asatp tapja

ya, toolu, iri, loo mmiri ya dgz.

NGWA NKUZj:

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbp odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, abakuusu, umuaka n’onwe ha.

IZUUKA 5

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

MMEPUTA EJIJE NKENKE

a. Nhpputa ndj ga-eme ejije nkenke

b. Nhpputa ejije dj nke nke

c. Ngwa ndj e ji emeputa ejije

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. Ime ejije nkenke

2. Ikpakp ngwa ejije

NGWA NKUZI

Ogbp/obom/nkwago, ngwa ejije, umuaka n’onwe ha.

IZUUKA 6

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

MMEPUTA EJIJE NKENKE

Ihe mmuta dj n’ejije ahu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1.Imezi/jkwado ngwa ejije

2.Imeputa ejije n’onwe ya

3.Imezi ngwa ejije

4. Ikwu ihe mmuta dj n’ejije

NGWA NKUZI

Ogbp/obom/nkwago, ngwa ejije, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 7

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

URU jKPA AGWA PMA BARA

a) Agwa oma umuaka na-akpa

b) Uru dj n’ime omume oma: jma atu omume oma: ije ozi, jsppuru mmadu, ikwu eziokwu dgz.

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. Ikwu omume oma na nke pjpp dj iche iche

2. jkparjtauka gbasara omume oma na nke pjpp dj iche iche

3.jju na jza ajuju

4.Ime nke nke ejije banyere omume oma

NGWA NKUZI

Akwukwo ogugu, umuaka n’onwe ha, dgz.

IZUUKA 8

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

OMUME PJPP

a. Omume pjpp umuaka na- eme izu ohi, jtu asj, jnupuisi, dgz.

b. Ntaramahuhu na-eso omume PjPP

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. jkparjta gbasara omume oma na nke pjpp

2. Ige ntj

3. Iju na jza ajuju

4. Ime nkenke ejije banyere omume pjpp

NGWA NKUZI

Akwukwo ogugu, umuaka n’onwe ha,dgz.

IZUUKA 9

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PGUGU AHjRjOKWU MFE

Ogugu were were jgu ihe ogugu na-agarjrj

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1. Ige ntj

2. Ime ihe e kwuru dk. jnozi nke

oma

3.Ijizi akwukwo ogugu nke oma

4.jgu n’arutughj aka na mkpuru-okwu

5. jkpozi okwu akpozi

NGWA NKUZI

kaadj mgbubam, akwukwo ogugu, Okowaokwu, eserese, dgz.

IZUUKA 10

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PGUGU AHjRjOKWU MFE

a)Nghota

b)Nguwanye

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

1. Ikpozj okwu akpozj

2.jkowa mputara ahjrjokwu ha guru

3.jgu ahjrjmfe

NGWA NKUZI :

Kaadj mgbubam, akwukwo ogugu, Okowaokwu, eserese, dgz.

IZUUKA 11

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

IMEBE AH|R|OKWU MFE

Umuaka imebe ahjrjokwu mfe nke aka ha

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1. Ige ntj

2. Iju na Iza ajuju

NGWA NKUZT :

Kaadj mgbubam, akwukwo ogugu,

Okowaokwu, eserese, dgz.

IZUUKA 12: MMUGHARI OGUGU

IZUUKA 13: MMUGHAR| IHE A KUZIRI

IZUUKA 14: ULE NA MMECHI

SECOND TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)

                                                          ASUSU IGBO

                                          PRAIMARI 3 TAM NKE ABUO

IZUUKA 1

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

NSUPE

Iwu metutara nsupe dk: nnukwu mkpuru edemede na obere mkpuruedemede

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Ige ntj

2.Irugosj mkpuruedemede ndj nnukwu na ndj obere

NGWA NKUZ|

Kaadj mgubam, ugbo odee, akwukwo pgugu, dgz.

IZUUKA 2

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

NSUPE

a)Nsupe mkpuruokwu

b)Odide mkpuruokwu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Ige ntj

2.Isupe okwu

3.Idetu ahjrjokwu

NGWA NKUZ

Kaadj mgbubam (flash card), ugbo odee, akwukwo ogugu, dgz.

IZUUKA 3

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ONUOGUGU (80-90)

a)Mkpoputa onuogugu

b)Ngutalj onupgugu

c)Odide onuogugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME

1.Igu onuogugu

2.Igosiputa pnupgugu

3.Ideputa pnupgugu

4.Irugosj onuogugu

NGWA NKUZI:

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbp odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, Abakuusu, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 4

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PNUPGUGU(90-100)

a)Mkpoputa pnupgugu

b)Ngutalj pnupgugu

c)Odide pnupgugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1.!gu pnugugu

2.Idetu pnupgugu

3.!rugpsj pnupgugu

NGWA NKUZI:

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbp odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, abakuusu, dgz

IZUUKA 5

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

PGUGU AHjRjOKWU MFE

a)jgu ahjrj mfe

b)Imebe ahjrjmfe djka – Bja ebe a

–              Rie nri

–              Lezie anya nke pma.

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME

1.!guputa ahjrjmfe

2.Imebe ahjrjmfe

3.!ju ajuju

4. Ide ihe odide

NGWA NKUZI

Ugbpp pdee, akwukwp pgugu ha, tepurekpda, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 6

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

MMEPUTA EJIJE NKENKE

a)Ngwa ndj e ji emeputa ejije

b)mmeputa ejije dj nkenke

c)Ihe mmuta dj n’ejije ahu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

1.Imezi/jkwado ngwa ejije

2.Imeputa ejije n’onwe ya

3.Imezi ngwa ejije

4.Ikwu ihe mmuta dj n’ejije

NGWA NKUZI

Ogbp/obom/nkwago, ngwa ejije, umuaka n’onwe ha.

IZUUKA 7

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

URI/ABU (EGWU)

Uri/egwu dj iche iche djka

a)Uri pnu nwa

b)Uri iku nwa

c)Uri ndjuka

d)Uri oru

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

1.!gu uri/egwu dj iche iche

2.!gba uri/egwu

3.!ju na jza ajuju

NGWA NKUZI ‘

Udu, pja, ogene,ijele, ejiji egwu dj iche iche, umuaka n’onwe ha,dgz.

IZUUKA 8

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

URI/ABU (EGWU)

!gba egwu obodo ha.

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWP GA-EME:

Igba uri/egwu ndj obodo ha

NGWA NKUZI

Udu, oja, ogene,ijele, ejiji egwu dj iche iche, umuaka n’onwe ha,dgz

IZUUKA 9

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

NRI ND| IGBO

a)Udj nri ndj Igbo na-eri

b)Etu e si eri ha dk: olulo, otjta, onunu, dgz.

c)Odjdj nri ndj Igbo dj iche iche

d)Oge a na-eri nke o bula

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Ige ntj

2.jkowaputa etu e si eri ha

3.Ikwu oge a na-erigasj nke o bula.

4.Odide aha nri ndj Igbo dj iche iche

NGWA NKUZI

Ngwongwo nri ndj Igbo dj iche iche, akwukwo ogugu, eserese nri ndj Igbo gasj, dgz.

IZUUKA 10

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

NRI ND| IGBO

i)Udj nri ndj Igbo na-amasj ha

ii)Odidi nri ndj Igbo dj iche iche

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME

1.Ikpozj okwu akpozj

2.jkowa mputara ahjrjokwu ha guru

3.jgu ahjrjmfe

NGWA NKUZI :

Ngwongwo nri ndj Igbo dj iche iche, akwukwo ogugu, eserese nri ndj Igbo gasj, dgz.

IZUUKA 11: MMUGHAR| IHE A KUZIRI

IZUUKA 12: ULE NA MMECHI

Nigeria Language Syllabus, Igbo Language scheme of work primary 3 Federal,ejije nkenke, akwukwo ogugu, Onuogugu, Schemeofwork.com

THIRD TERM IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK FOR PRIMARY THREE (3)

                                               ASUSU IGBO

                                 PRAIMARI 3 TAM NKE ATO

IZUUKA 1

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

MKPAR|TAUKA BANYERE NRUBEISI

a) Nkowa nrubeisi

b) Uzo dj iche iche e si egosiputa nrubeisi

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1. Ige ntj

2. jkparjtauka uka

3.jju na iza ajuju

4.Ngosiputa

NGWA NKUZ|

Tapurekoda, akwukwo ogugu, umuaka n’onwe ha, eserese, dgz.

IZUUKA 2

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

MKPARjTAUKA BANYERE NRUBEISI: Uru dj n’irubeisi

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Mkparjtauka

2.Ngosiputa

3.Nkowaputa NGWA NKUZI: Tepurekoda, Tiivi, dgz.

IZUUKA 3

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

AGWUGWA D| MFE: Gwam gwam gwam dj iche iche

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME

1.Ige ntj

2.jju agwugwa

3.Iza agwugwa NGWA NKUZI:

ESerese, akwukwo ogugu, umuaka n’onwe ha, dgz.

IZUUKA 4

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

AGWUGWA D| MFE: Gwam gwam gwam dj iche iche na ihe mmuta dj na nke o bula

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Ikwu ihe mmuta

2.Ime ajuazaa gwam gwam gwam

NGWA NKUZI: Akwukwo ogugu na ugbo ojii

IZUUKA 5

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

NNABATA ONYEOBjA

a)Nkowa onye bu Onyeobja

b)Uzo nnabata Onyeobja

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME

1.|kowa onye bu onyeobja

2.Ikwuputa uzo e si anabata onyeobja

NGWA NKUZI: Akwukwo ogugu, eserese, kaadj mgbubam

IZUUKA 6

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ISIOKWU/NDjNISIOKWU

NNABATA ONYEOBjA

a)Nnabata onyeobja

b)Oghom dj n’jnabata Onyeobja ojoo

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.|kowaputa ihe ndj e ji ele obja

2.Ikwu oghom dj n’jnabata onye obja ojoo

3.Ime ejije ile obja

IZUUKA 7

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ONUOGUGU (1-100)

a)Mkpoputa onuogugu

b)Ngutalj onuogugu

c)Odide onuogugu

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.|gu onuogugu

2.Igosiputa onuogugu

3.Ideputa onuogugu

4.Irugosj onuogugu

NGWA NKUZI:

Mkpuruokwe, mkpjsj osisi, ugbo odee,ngwa mmetuaka, kaadj mgbubam, Abakuusu, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 8

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ILU Dj MFE

a) Ndj bu okwu amamihe na ilu

b) Ndj na-ekwukarj ha dk. Ndj okenye na ndj chiri echichi

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1. Ige ntj

2. jtu ilu dj mfe

3. Iju na jza ajuju

4. Ikowa ilu dj mfe

NGWA NKUZj:

Akwukwo ogugu, onyenkuzj na umuaka n’onwe ha, eserese ndj na-akowagasj ilu.

IZUUKA 9

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

ILU Dj MFE

Uru ilu bara na ndu ndj Igbo

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1.Ikowa ilu dj mfe

2.Ikwu uru ilu bara

3.Ise eserese na-akowa ilu

NGWA NKUZj:

Akwukwo ogugu, onyenkuzj na umuaka n’onwe ha, eserese ndj na-akowagasj ilu

IZUUKA 10

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

AKUKO IFO

a) Akuko ifo dj iche iche djka: nke okike na nke na-akuzi ezi omume

b) Ihe mmuta sitere n’akuko ifo

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME:

1. Ige akuko

2. |ko akuko

3. |za /jju ajuju

4. Ikwu ihe mmuta putaran’akuko.

NGWA NKUZI:

Ugboo odee, akwukwo ogugu ha, tepurekoda, umuaka n’onwe ha

IZUUKA 11

ISIOKWU / ND|NISIOKWU

EKWUMEKWU: NLEKOTA UMUAKA

a) Uzo nlekota umuaka

b) Uru o bara ilekota umuaka

c) Uzo dj iche iche e si emegbu umuaka

d) Uzo mgbochi mmegbu umuaka

IHE OMUME NA NGWA NKUZI

IHE UMUAKWUKWO GA-EME

1. Ikwuputa uzo e si elekota umuaka

2. Ikwu uzoufodu e si emegbu umuaka

3. |ju na iza ajuju

4. Mkparjtauka ogbo/obom/ nkwago, ngwa ejije, umuaka n’onwe ha.

IZUUKA 12: ULE NA MMECHI

Share this Article
Leave a comment